شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ ورزش باستاني يک تاريخ است براي ما ، يک ورزش نيست ، يک فرهنگ است .
ساعت دماسنج
مصطفي بيگي
0 امتیاز
0 برگزیده
715 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مصطفي بيگي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top